Trigon Evo

Trigon có bản update mới xoá foder trigon cũ reopen Laucher_v2 hoặc tải lại
Phiên bản hiện tại - V2.5

Hiện tại dùng được cho Windows 7, 8, 10, 11