Script A Hero's Destiny ScriptX

A Hero's Destiny ScriptX
Chép tất cả các code vào Exploits
Key: RanDomThinGRandoMdAy
(Nếu key hết hạn vui lòng ib Discord hoặc Facebook)